ҚУЎРАҒАН ЖАПЫРАҚЛАРДЫ ЖАҒЫЎДЫҢ АЛДЫН АЛАЙЫҚ
Тереклер ҳәр дайым инсаниятқа пайда келтирген. Әсиресе, оның саясы ҳәм мийўеси.
Гүз мәўсими келиўи менен тереклердиң жапырақлары сарғайып жерге төгиле баслайды. Сол себепли айырым инсанлар тереклерден төгилген жапырақларды жыйнаў, тасыў ислери қәўетерге салып, оны жағып жибериў жағдайлары гүзетиледи. Келиң, усы орында жанған жапырақлардың қәншелли зыян екенлигин статистикалық мағлыўматлар арқалы келтирип өтейин. Бир тонна жапырақ жанғанда атмосферада 30кг углерод оксиди ажралып шығады. Буннан тысқары инсан саламатлығы ҳәм қоршаған орталыққа зыянын тийгизиўши басқа бирикпелер, яғный алтын кукиртандриди, азот оксиди ҳәм қурамалы органикалық бирикпелер диоксинларда тасланады.
Жағылған жапырақлардан шыққан түтин атмосфера қурамындағы кисларод муғдарын кемейттиреди. Әсиресе, шала жанған жапырақлар өзинен зәҳәрли газ шығарады. Қәнигелердиң пикиринше зыянлы бирикпелерге тойынған ҳаўадан дем алған инсанлардың дем алыў жоллары, көз ҳәм орайлық нерв системасы зыянланады екен. Соның менен бирге организмде өкпе саратаны, бронхиал астма кеселлиги келип шығыў кәўипи артады.
Сарғайған жапырақларды жағыўдан келип шыққан түтин әсиресе, балалар жүрек қан тамыр дем алыў жоллары кеселликлерине шалынған ҳәмде аллергиясы бар инсанларға көбирек зыян келтиреди. Соны да умытпаў керек, ҳәзирги короновирус пандемиясы дәўиринде атмосфераның түрли бирикпелер менен ипласланыўы, усы кеселлик пенен кеселленгенлер менен даўаланып шыққанлар ушын оғада қәўипли. Сондай екен, атмосфераны қорғаў талапларына бойсыныў ҳәм коршаған орталықтың тазалығын тәмийинлеў ҳәм инсан саламатлығын қорғаўда айрықша әҳмийетке ийе болады. Сонлықтан ҳәр бир инсан экологиялық тынышлықты тәмийинлеў, жәмийетте саламат турмыс тәризин қәлиплестириў, келешек әўладтың саламат турмыста жасаў ҳуқықына бийпәрўа қарамаўы лазым.
Өйткени, Ана тәбиятты асырап сақлаў усы елде жасап атырған ҳәр бир инсанның әдиўли ўазыйпасы.
Жуўмақлап айтқанда Ҳүрметли Президентимиз Арал машқалаларын қоллап- қуўатлап, оған дүнья халыкларының дыққатын аўдарып атырған бир ўақытта республикамыздың барлық халқын экологиялық қоршап турған орталықты абайлап асыраўға ҳәммени шақырып қаламан.
А.Сейтов,
Өзбекстан Экологиялық партиясы Қараөзек районлық Кеңеси баслығы.
скачать dle 12.0
Сайтқа кириў
лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 12.0 бесплатно