Ийс гәзинен сақланайық!
Ҳаўа райының өзгериўшеңлиги, суўық күнлерде пуқаралар тәрепинен турақ жайларын жылытыўда тәбийғый ҳәм суйылтырылған газ, түрли стандарт талапларына жуўап бермейтуғын жылытыў үскенелеринен қолланыўда, печка морысының тығылыўы, суў ысытыў шақапшасының қараўсыз қалдырылыўы ҳәмде газ плиталары, электр тоғынан пайдаланыўда белгиленген қәўипсизлик қағыйдаларына әмел етпеўи нәтийжесинде ийис газинен зәҳәрлениў, ҳаўа-газ араласпасының жарылыўы ҳәм ѳртлер менен байланыслы болған бахытсыз ҳәдийселер болыўына себеп болмақта. Жоқарыда айтып өтилген жағдайлар жүз бериўинде пуқаралардың қәўипсизлик қағыйдаларына итибәр бермегенликлери ҳәм қәўипсизлик қағыйдаларын билмегенликлери, итибәрсызлық иләжларына қарамағанлығы себеп болмақта. Қыстың суўық күнлеринде пуқаралар үйлерин ысытыў мақсетинде печкалардан, газ ямаса ҳәр түрли ысытыўшы затлардан пайдаланады. Ысытыўшы затлардың ишинде басқаларға қарағанда қәўипли болған бул табиий газ есапланады. Табиий газдиң ҳәр түрли себеплер менен хана ишине жыйналыўы ақыбетинде партлаў ҳәм жаныў пайда болады ҳәмде усының натийжесинде инсән түрли жарақатлар алыўы ямаса өмирден көз жумыўы ҳәм мүмкин. Буннан тысқары, адамлар арасында ийс газинен зәҳәрлениў жағдайлары ҳәм көп ушыраспақта.
Ийс гази - үйлеримизде пайдаланап атырған табиий газдиң толық жанбаўы натийжесинде пайда болатуғын газ. Ийис гази инсан организиминиң дем алыў жоллары ҳәм дем алыў органларына күшли тәсир қылады. Ийс гази дем алыў жоллары арқалы организмди, орайлық нерв системасын зәҳәрлейди. Ийис газинен зәҳерлениў оның ҳаўадағы концентрациясына ҳәм тәсир етиў мүддетине байланыслы болады. Жеңил турдеги зәҳерлениўде бас қатты аўырады, бас айланады, қулақлар шыңылдайды, кеўили айныйды, қусыў ҳәм өзин жоғалтыўы мүмкин. Орташа түрдеги зәҳерлениўде булшық етлер ҳәлсизленеди, дем алыўы қыйынласады, пульстин урыўы тезлеседи, артерия қан басымы пәсейеди, кеўил айныйды, ақыл еси пәсейеди, уйқысы келеди. Бетке сепкил дақлар пайда болады. Аўыр түрдеги зәҳерлениўде адам өзин жоғалтады. Аяқлары көгерип ҳәм ағарып, бетте сепкил дақлар пайда болады. Пульстиң урыўы тезлеседи, артерия қан басымы пәсейеди, дем алыў қыйынласады ҳәм тереңлеседи, булшық етлер босасады, дем алыў тоқтайды ҳәм адам набыт болады.
Ийс газиниң ҳаўадағы өлимге алып келетуғын концентрациясы
0,08 процентти қурайды. Алды менен биринши жәрдем көрсетиў ушын, зәҳерленген адамды тез арада таза ҳаўаға алып шығыўы керек. Күнниң ыссы ўақытлары оны далаға алып шыққан жақсы. Қысқа-қысқа дем алғанда ямаса дем алыўы тоқтап қалғанда жасалма дем бериледи. Бул иләж наўқас ғәрезсиз дем алыўына шекем ҳәм биологик өлим түри пайда болғанынша даўам еттириледи. Денени ўқалаў, аяқларға грелка қойыў, азырақ нашатырь спиртин пайдаланыў зәҳерлениўди тоқтатыўына алып келеди. Зәҳерленгенлерди емлеўханаларғажатқарыўы керек, себеби азырақ ўақыт өткеннен кейин өкпе ҳәм нерв системаларында аўырыўлар алып келиўи мумкин. Емлеўханадан шыққаннан кейин наўқаслар терапевт ҳәм невропатолог бақлаўында болыўы шәрт. Егер наўқастың жағдайы жақсы болса, денениң жоқары бетин қысып турыўшы кийимлерден босатылады, ыссы шай ҳәм кофе ишкизеледи. Усындай жағдайлардың алдын алыў мақсетинде, үйлерге печка орнатылып атырған ўақытта оның жақсы ҳәм саз ҳалда жалғаныўы, газ қулақлары, газ плитасы ямаса печке болған белгили аралықта жайласыўы, үй ишине печка орнатыўдан алдын оның морысы сазлығын көрип шығыў, газ қулақларына балалардың жақынласпаўы ҳәм оның менен ойнамаўлары, қала берсе инсән саламатлығына ҳәм өмир ушын зыянлы қәўипли болған барлық затлар ҳаққында балаларға барқулла үйретип барыў мақсетке сай болады. Табиий ҳәм ийс гази менен зәҳерлениў жағдайлары менен байланыслы айрықша жағдайлар жүз бериўине төмендегилер себеб болыўы мүмкин, яғный, табиий газдиң толық жанбаўы ақыбетинде пайда болатуғын ийис газдиң тәсири, үй ишлерин ысытыў системаларына табиий газдиң жалғаныўы талапқа жуўап бермеўи, табиий газден пайдаланыўда техникалық қәўипсизлик талапларына жуўап бермеўи, ысытыў ушын мөлшерленген печкалар ямаса морылардың саз жағдайда емеслиги, толық тазаланбағанлығы ҳәм басқалар.
Ханаға табиий газ толып қалғанын сезген жағдайда, тез арада төмендегилерди әмелге асырыў тийис, яғный, хананың әйнек-көзлерин ашып, шамаллатыў, ханада электр үскенелерин жақпаў, жанып турған болса өширмеў, ханада ушқын шығарыўшы затлардан пайдаланбаў, газ қулақларын бекитиў, газ қулақларын бекитиўдиң иләжы болмаса ямаса жарылған, сынған ҳәм тесилген жерлери анықланса, газ тармағы авария хызметиниң “104” номерине хабар бериў лазым.
Пуқараларымызды газ, жылытыў үскенелери ҳәм печлерден пайдаланғанда қәўипсизлик талапларына қатаң әмел етиўди, стандарт талабына жуўап бермейтуғын, сертификатланмаған, қолбала усылда таярланған газ үскенелери ҳәм жылытыў печлеринен пайдаланбаўға, ийис газинен зәҳәрлениўден сақланыўға шақырып қаламыз.
А.Амирханов,
Қараөзек районы
Айрықша жағдайлар бѳлими
АЖМТ ҳәм ПҚ хызметин шөлкемлестириў,
қәўипсизлик үгит-нәсияты бөлимшеси баслығы
қатардағы әскер. скачать dle 12.0
Сайтқа кириў
лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 12.0 бесплатно