Қарақалпақстан Республикасы мәмлекетлик белгилери

ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МӘМЛЕКЕТЛИК ГЕРБИ

«Қарақалпақстан Республикасының мәмлекетлик герби ҳаққында» Нызам 9-апрель 1993-жылда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Советиниң ХИИ сессиясында қабылланды.
Қарақалпақстан Республикасының Мәмлекетлик герби Қарақалпақстан Республикасының суверенли мәмлекет йекенлигиниң белгиси.
Қарақалпақстан Республикасының Мәмлекетлик герби – өзинде оң тәрепи салы масақларынан, сол тәрепи ашылған пахта ханаларына бүркенген ғаўаша шақаларынан ибарат лента менен оралған таў артынан шығып киятырған қуяшты, Әмиўдәря ҳәм Арал тымсалы болған дәря ҳәм теңиз сүўретин жәмлеген.
Гербтиң жоқарғы бөлегинде сегиз қырлы форма сүўрети болып, халықлардың бирлигин, аўызбиршилигин тәрийплейди, оның ишиндеги ярым ай ҳәм жулдыз сүўрети мусылманлардың мухаддес тымсалы болып есапланады. Гербтиң орайында бахыт ҳәм еркинлик тымсалы болған Қумай қус қанатларын кең жазып турыпты. Қумай қустың сүўретиниң артында қарақалпақ халқының тарийхый мәденияты дүрданаларының биринен есапланған Шылпық қорғанының, яғный халқымыздың мәдений тарийхы узақ-узақларға барып тақалса да, ҳәмийше нәўқыран екенлигин аңлататуғын қорған сүўрети салынған.
Гербтиң төменги бөлегинде Қарақалпақстан Республикасының байрағын тәрийплейтуғын лентаға «Қарақалпақстан» сөзи жазылған. Қумай – бахыт қусы гүмис реңде, дәря, теңизимиз ҳәмийше жаслықты аңлататуғын тойғын көк реңде, қуяш, саҳра перзентлери екенимиз сары реңде, тәбияттың жасарыўы ҳәм өмирдиң даўамлығы жасыл реңде, нийетлеримиздиң, мақсетлеримиздиң пәклиги, халқымыздың бәрқулла бахытқа, жақсылыққа умтылыўы ақ реңде, қаншадан-қанша сынаўларды басынан кеширген тәғдиримиздиң жарқын екенлиги күл реңде тәрийпленген.
Қарақалпақстан Республикасының Мәмлекетлик герби – халқымыздың ар-намысы, мақтанышы болып есапланады.
өзбекстан, сондай-ақ Қарақалпақстан Республикаларының Мәмлекетлик нышанлары Нызамда көрсетилген арнаўлы орынларға қойылыўы шәрт.

ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МӘМЛЕКЕТЛИК БАЙРАҒЫ

«Қарақалпақстан Республикасының мәмлекетлик байрағы ҳаққында» Нызам 14-декабрь 1992-жылда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Советиниң ХИ сессиясында қабылланды.
Қарақалпақстан Республикасының Мәмлекетлик байрағы Қарақалпақстан Республикасының суверенли мәмлекет екенлигигниң нышаны.
Қарақалпақстан Республикасының Мәмлекетлик байрағы аспан көк, тойғын сары ҳәм жасыл реңлерден ибарат болып, ортасындағы сары реңли бөлекти ақ ҳәм қызыл жолақлар ажыратып турады.
Байрақтың аспан көк реңи бәҳәр жаслығының ҳәм өмир дәреги – суўдың мәңги тымсалы болып есапланады. Сары рең болса Қарақалпақстан аймағының үлкен бөлегиниң саҳрадан ибарат екенлигин аңлатады. Жасыл рең болса тәбияттың жаңаланыўының, руўхый жасарыўының, исенимниң ҳәм қуўаныштың нышаны. Байрақтағы жаңа туўылған ай мусылманлардың мухаддес тымсалы болса, бес жулдыздың сүўрети Қарақалпақстанның әййемги ҳәм наўқыран бес қаласының – қарақалпақстанлылардың турмыс ҳәм исеним қорғанларының тымсалы болып табылады. Қарақалпақстан Республикасының Мәмлекетлик байрағы Қарақалпақстан Республикасының рәсмий ўәкиллериниң сырт елге сапарларында, халықаралық әнжуманларда, көргизбелерде ҳәм спорт ойынлары жарысларында Қарақалпақстан Республикасын дүняға танытады. Қарақалпақстан Республикасының Мәмлекетлик байрағы халықаралық майданда басқа мәмлекетлердиң байрақлары менен тең желбиреп турады.
Қарақалпақстан Республикасының пуқаралары ҳәм бул жерде жасайтуғын басқа адамлар Қарақалпақстан Республикасының Мәмлекетлик байрағын ҳурметлеўи шәрт.

ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МӘМЛЕКЕТЛИК ГИМНИ

«Қарақалпақстан Республикасының мәмлекетлик гимн ҳаққында» Нызам 24-декабрь 1993-жылда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Советиниң ХИВ сессиясында қабылланды.
И. Юсупов сөзи 
Н. Мухаммеддинов намасы

Жайхун жағасында өскен бай терек, 
Түби бир шақасы мың болар демек, 
Сен сондай саялы, қуяшлы елсен, 
Тынышлык ҳәм ығбал сендеги тилек.

Нақыраты: 

Дийхан баба напеси бар жеринде, 
Жуўсан анқып, кийик қашар шөлинде, 
«Қарақалпақстан» деген атынды, 
Аўладлар әдиўлер жүрек төринде.

Айдын келешекке шакырар заман, 
Мәртлик мийнет, билим жеткизер оған, 
Халқын бар азамат, дос ҳәм мехрибан, 
еркин жайнап–жасна, мәнги бол аман.

Нақыраты: 

Дийхан баба напеси бар жеринде, 
Жуўсан анқып, кийик қашар шөлинде, 
«Қарақалпақстан» деген атынды, 
Аўладлар әдиўлер жүрек төринде.
фильмы бесплатно Качаем софт и игры здесь бесплатно
Сайтқа кириў